O nás

Naše filosofieNaše hodnotyOrgány spolkuČlenství

Naše filosofie

Oblast vzdělání

Spolek si klade za cíl rozvíjet vzdělávací metody založené na humanistických konceptech vycházejících z nutnosti pracovat s vnitřní motivací člověka. Uvědomujeme si, že člověk má od raného věku potřebu svého vlastního sebeurčení, což nevnímáme jako překážku výchovy, ale jako možnost budování jeho vztahu ke světu. Uvědomujeme si hlubokou provázanost způsobů výchovy a vzdělávání s vytvářením psychiky člověka, ale i jeho tělesným zdravím.

Vzdělávání v našem pojetí je založeno na vzájemné úctě, diskuzi, otevřenosti k odlišným pohledům na věc. Vzdělávání pojaté jen jako připravování člověka na jednotlivé profesní cesty je krátkozraké a omezující – uzavírá lidské vnímání, připravuje člověka o schopnost celistvého pohledu na skutečnost. Snažíme se proto rozlet člověka v jeho touze po poznání neomezovat, a naopak ho podporovat.

Tyto cíle naplňujeme především prostřednictvím pořádání vzdělávacích akcí počítajících s interakcí učitelů a žáků a pokoušíme se o to překročit rozdělení na učitele a žáka, abychom umožnili oboustrannou výměnu poznatků a informací. Respektujeme volbu oblastí zájmu jednotlivců, ale zároveň je pro nás důležitá otevřenost k širšímu poli poznatků.

Oblast seberozvoje

Člověka nepovažujeme za bezduchý mechanický stroj, ale za složitý systém, který funguje jako celek, jehož existence je neoddělitelně spjata s několika pevně propojenými dimenzemi. V tomto pojetí se nám jako užitečný jeví bio-psycho-socio-spirituální model.

Jako členové Společnosti pro mezioborová studia si vzájemně pomáháme v rozvoji všech oblastí našeho lidství. Ukazujeme si možnosti k realizaci tělu prospěšných aktivit, k poznání mechanismů fungování těla po stránce biologické tak, abychom se dokázali rozhodovat v jeho prospěch. Pomáháme si v pochopení zákonitostí fungování psychiky a v posilování uvědomění vlastního prožívání a chování, abychom následně mohli realizovat prospěšné změny. Nezapomínáme na to, že každý člověk vyrůstá v rámci svého společenství, kterým je formován a ovlivňován. Podněcujeme reflexi různých společenských paradigmat a zodpovědné zapojení se nejen v rámci společenského dění, ale také v našich nejbližších sociálních skupinách. V neposlední řadě uznáváme i rovinu spirituální, která je spjata se sebepřesahem, vztahováním se k vyšší skutečnosti a životními hodnotami. Tuto rovinu nepřehlížíme, zároveň překračujeme jednotlivá vyznání a hledáme to společné a hodnotné.

Oblast mezioborovosti

Současné rozrůznění vědeckých oborů klade požadavek nalézání mezioborové spolupráce. Lidstvo dosáhlo vysoké specializace v rámci jednotlivých odvětví, které nám umožňují do hloubky poznávat zákonitosti v jednotlivých oblastech lidského zájmu, což nám dovolilo se světem daleko více manipulovat. Na druhou stranu ve společnosti chybí silný hlas reflektující náš směr, dávající dohromady celistvý obraz našeho vědeckého, ale i lidského stavu. Ať už jsme prezidentem nebo farmářem, naše volba může mít dalekosáhlé následky. Hledání překryvů mezi jednotlivými vědeckými disciplínami se tak stává denním chlebem každého občana, ať už je laik nebo profesionál, neboť zodpovědnost za směřování a volby ve svém životě má každý bez výjimky.

Společnost pro mezioborová studia se staví pozitivně k úkolu hledat mezioborové přesahy a opracovávat vlastní světonázor. Naším cílem není podporovat odosobněný scientismus, zároveň jsme skeptičtí i k intuitivnímu mysticismu – oba směry mohou vést k lidským tragédiím. Snažíme se proto vydat střední cestou. Přítomnost lidí zastávajících různé názory a pohledy nevnímáme jako překážku, ale jako zdroj obohacení.

Naše hlavní hodnoty

Společnost pro mezioborová studia ctí:

Orgány spolku

Jednou za rok se sejde členská rada složená ze starších členů (účastnit se mohou i mladší členové), která zajišťuje organizační záležitosti provozu spolku a volí koncepci a plán pro další rok. Členská rada taky jednou za tři roky volí předsednictvo spolku, které ze svého středu vybere předsedu a dva místopředsedy. Pravomoci orgánů jsou detailně popsány ve stanovách.

Členové předsednictva

Mgr. Miroslav Šubrt je zakladatelem společnosti a jejím současným předsedou.
Zajímá ho filosofie a neurovědy. Inspiruje ho buddhismus a fenomenologie. Snaží se pochopit roli jednotlivce ve společenském dění a rád proniká do zákoutí vlastní duše. Sebepoznání a pomoc lidem se mu staly středobodem na jeho životní cestě - zabývá se psychoterapií, meditačními a relaxačními technikami, významem snů.
Fascinují ho mezioborové souvislosti, často si klade otázky související s etickými dilematy spojenými s masivním rozvojem technologie v posledních letech. Rád se baví s přáteli a chodí relaxovat do přírody.
Vystudoval psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, je absolventem pětiletého výcviku v integrativní psychoterapii. Pracuje jako psycholog v nemocnici. Na webu SMS píše články, poskytuje individuální konzultace.
Mgr. Jitka Černochová je místopředsedkyní a šéfredaktorkou sekce Článků webu SMS. Zajímá se o osobní a duchovní rozvoj, náboženství, český jazyk, literaturu a média. Ve svém volném čase se věnuje různým oblastem, a to čtení, cestování, focení a v tomto výčtu nesmí chybět ani psaní. Ráda zkouší a poznává nové věci. Je absolventkou magisterského studia na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na Pedagogické fakultě, obor Učitelství pro střední školy – český jazyk a společenské vědy, kde se zapojila do studentského projektu na téma Jan Hus z různých pohledů. Píše články nejen pro Společnost pro mezioborová studia. Organizuje Dny setkávání.
Mgr. Jan Černoch narozen ve vesnici Hrádek u Ústí nad Orlicí. Účastní se neformálního společenství Seminář starých textů. Filosof (od "sofia"/moudrost, nikoli "zofos"/temnota), formálně magistr filosofie na FF UK. Zabývá se na jednu stranu Platónem, na druhou stranu kosmologickými tématy. Vykazuje sklony k poesii (od "poiésis"/tvoření) a jiné literární činnosti. Má vtipné a různorodé pracovní zkušenosti (podlahářské práce, doučování dětí, komparsní role, digitalizace archivních materiálů pro mormony).
Pro SMS píše články a vede skupinu Platónova filosofie.

Členství

Pokud zvažujete, že se stanete členem nebo členkou Společnosti pro mezioborová studia, z.s., můžete se registrovat, čímž budete moci po 31 dnů prohlížet náš web.
Když pak do spolku vstoupíte jako nováček, stáváte se tzv. mladším členem. Pokud se budete chtít aktivněji podílet na směřování společnosti, můžete po roce nebo na členské radě požádat o udělení staršího členství, kterým získáte pravomoc hlasovat na členské radě a být volen/a do předsednictva spolku.

Další aktivity si členové vybírají sami – mají možnost se například přihlásit do webových studijních skupin, psát články, přispívat na webové fórum, nebo se účastnit vzdělávacích akcí a volnočasových aktivit a tyto aktivity organizovat - a za vše členové mohou sbírat "mince", které posléze lze směnit za zajímavé dárky.

Kam dál? Stanovy společnosti Registrujte se

Pokud máte nějaké dotazy, využijte adresu: